Grupplivförsäkring GF1012

OBS! Denna försäkring ersattes den 1 oktober med Gruppavtal nr 1975. Klicka här för att läsa om den nya försäkringen.

 

Vår grupplivförsäkring ger dig och din familj ekonomisk trygghet vid dödsfall. Försäkringen gäller till och med den månad den försäkrade fyller 65 år.

 

Försäkringen innehåller dödsfallskapital för medlem/medförsäkrad samt barngruppliv.

 

Dödsfallskapital

Medlemmar                                 3 prisbasbelopp*

Gäller till och med den månaden du fyller 65 år

 

Medförsäkrad                              3 prisbasbelopp*

Sedan gruppmedlemmen fyllt 60 år trappas försäkringsbeloppet ned för såväl gruppmedlem som medförsäkrad – oberoende av den medförsäkrades ålder enligt följande.          

 

Avräkning av försäkringsbeloppet i % av fullt belopp

Inte fyllt 60 år 100%

Fyllt 60 men inte 61 år 90%

Fyllt 61 men inte 62 år 80%

Fyllt 62 men inte 63 år 70%

Fyllt 63 men inte 64 år 60%

Fyllt 64 år 50%

 

OBS! Om den försäkrade efterlämnar barn, som inte fyllt 17 år, sker dock ingen avtrappning av beloppen.

 

Vem får pengarna vid dödsfall?

I första hand går pengarna till make och i andra hand, om make inte finns, till arvsberättigade släktingar. Vill man att pengarna ska gå till någon annan  ska detta anmälas till Folksam på blanketten för särskilt förmånstagarförordnande.

 

Samordningsregel

För medlemmar i verkstadsklubben vars make också arbetar på Volvo och inom klubbens avtalsområde gäller följande. För att försäkringen ska gälla för medförsäkrad måste båda vara medlemmar i klubben. Dock utbetalas endast ett försäkringsbelopp till sådan medlem även om hon/han samtidigt varit medförsäkrad.

 

Barngruppliv

Försäkringen omfattar barn till medlem under förutsättning att barnet är stadigvarande bosatt inom Norden. Den gäller dessutom för barn till medlems make under förutsättning att barnet är folkbokfört på medlemmens adress. Försäkringen gäller till och med det kalenderår barnen fyller 18 år. Avlider barnet under försäkringstiden utbetalas dödsfallskapital till gruppmedlemmen med 0,5 prisbasbelopp som begravningshjälp

Grupplivförsäkringen gäller dig och din make/maka. Med make/maka avses, registrerad partner eller sambo. Premien betalas av Volvo Verkstadsklubb.

*Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor.Uppdaterad 2015-09-28 Skribent: Michael Blohm_AVD36