Bli förtroendevald

På denna sida finns information för dig som är intresserad av att bli förtroendevald. Som förtroendevald representerar du både dina jobbarkompisar och förbundet.

Ju fler som engagerar sig i facket desto starkare blir vi gentemot arbetsgivaren. Det är ingen klyscha att kunskap är makt. Som förtroendevald har du fått förtroendet av dina jobbarkompisar att vara deras språkrör i frågor som rör arbetsplatsen. Detta är ett mycket vikigt uppdrag som ska tass på största allvar. Inom förbundet finns det många olika förtroendemannaroller, nedan finns det en beskrivning över några av dem. Prata med din klubb eller avdelning för att får mer information.

 

 

Avdelningsombud
Finns på mindre arbetsplatser och rollen ser olika ut utifrån hur mycket man vill engagera sig. En del avdelningsombud sköter utdelning av information och svarar på enklare frågor medan vissa sköter samtliga förhandlingar på företaget.

Skyddsombud
Som skyddsombud företräder du dina jobbarkompisar i arbetsmiljöfrågor. Du ska alltid delta i alla förändringar som arbetsgivaren planerar att genomföra. Ett skyddsombud har befogenhet att stoppa ett arbete som innebär akut fara för liv och hälsa. De kan också kräva vissa undersökningar och de misstänker att det finns ett arbetsmiljöproblem.

Klubbstyrelse
Ordförande
Den som leder och fördelar arbetet i den fackliga styrelsen. En fördel är om ordförande är visionär och har ett långsiktigt tänkande utifrån ett övergripande perspektiv. Ordförande brukar delta i fackliga förhandlingar.

Vice ordförande
Deltar i det övergripande arbetet, tillsammans med ordförande, och deltar normalt också i fackliga förhandlingar.

Kassör
Den som bokför och redovisar medlemsintäkter och kostnader.

Sekreterare
Skriver protokoll från styrelsens möten och ser till att medlemmar blir kallade till årsmöten och att styrelsens ledamöter får kallelse och alla handlingar som krävs för att beslut ska kunna fattas.

Ledamot
Alla i en styrelse är ledamöter i grunden, även om vissa har mer inriktade titlar och arbetsområden. Traditionellt är "ledamot" en som sitter med i styrelsen och arbetar med klubbens löpande verksamhet och har ibland ett ansvarsområde till exempel som försäkringsrådgivare.

Revisor
En revisor är inte en ordinarie ledamot i en facklig styrelse, då den ska granska styrelsens arbete och ge förslag om ansvarsfrihet till klubbens årsmöte. Den ska granska styrelsens arbete och se att det följer skrivna protokoll och att den ekonomiska redovisningen är korrekt och enligt god sed.

Valberedning
Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen.

Förhandlare
Det finns fackliga förhandlare på samtliga nivåer inom förbundet. De insatserna som förhandlar är avdelningsombud (alla har inte förhandlingsmandat), klubben, avdelningen och förbundskontoret. Avdelningen ansvarar för förhandlingarna på de arbetsplatser där det inte finns en klubb. Klubben kan också vända sig till avdelningen för rådgivning och förhandlingshjälp. Lyckas parterna inte komma överens i en lokal förhandling kan förbundskontoret välja att driva frågan till centralnivå.

Försäkringsrådgivare
Det är den lokala fackliga organisationen (klubben/avdelningen) som utser försäkringsrådgivaren och har ansvaret för verksamheten. Försäkringsrådgivare är ett fackligt förtroendeuppdrag.

Försäkringsrådgivaren har till uppdrag att informera medlemmarna om försäkringar, bevaka om det händer något som gör att medlemmen är berättigad till ersättning från fackets försäkringar, hjälpa till att anmäla sådan skada och erbjuda medlemmarna en så kallad "MedlemsKvart".

Studieorganisatör
Studieorganisatör är ett förtroendeuppdrag. En av uppgifterna är att stimulera medlemmarna att söka nya kunskaper. Detta kan ske genom till exempel kurser och cirklar som anordnas av klubben, avdelningen, förbundskontoret eller annan organisation. Som studieorganisatör är man inspiratör och organisatör för dessa aktiviteter.

Uppdaterad 2013-09-11 Skribent: Peter Frövén